شاسی پایه دار

سایز ۱۰*۱۵

تخته شاسی پایه دار

قیمت

۹۰۰۰ تومان

خرید

شاسی پایه دار

سایز ۱۳*۱۸

تخته شاسی پایه دار

قیمت

۱۰۰۰۰ تومان

خرید

شاسی پایه دار

سایز ۲۰*۱۵

تخته شاسی پایه دار

قیمت

۱۱۰۰۰ تومان

خرید

شاسی پایه دار

سایز ۲۵*۲۰